Koncepcja pracy

KONCEPCJA PRACY
PRZEDSZKOLA NR 30
„ ZIELONA ŁÓDECZKA”
W WARSZAWIE

Wszystko zaczyna się od przedszkola………….

Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych:
• ustawie o systemie oświaty,
• aktach wykonawczych do ustawy,
• w podstawie programowej wychowania przedszkolnego,
• w Statucie Przedszkola.
Wizja przedszkola
• Przedszkole jest placówką bezpieczną, przyjazną dzieciom, rodzicom, pracownikom, otwartą na ich potrzeby.
• Praca przedszkola ukierunkowana jest na dziecko, jego potrzeby i wszechstronny rozwój osobowości.
• Umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom i przygotowuje je do podjęcia nauki w szkole.
• Oferty edukacyjne stwarzają warunki do twórczości, rozwijania umiejętności i kształtowania samodzielności oraz wartości moralnych.
• Przedszkole przeciwdziała izolacji społecznej i nietolerancji.
• Wszyscy przestrzegają prawa dziecka, dbają o dobre stosunki międzyludzkie i skuteczną komunikację interpersonalną.
• Rodzice są partnerami uczestniczącymi w życiu przedszkola.
• Przedszkole zatrudnia wykwalifikowaną, kompetentną, zaangażowaną i odpowiedzialną kadrę pedagogiczną.
• Przedszkole uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska lokalnego.
• Promuje swoje osiągnięcia i ma dobrą opinię w środowisku.
• Stosowane aktywne metody pracy, programy i nowatorskie rozwiązania gwarantują wysoką jakość pracy przedszkola.
• Baza, wyposażenie, estetyka pomieszczeń i otoczenia wpływają na wysoki poziom pracy
Misja przedszkola
Nasze przedszkole:
• zapewnia dzieciom opiekę oraz bezpieczeństwo,
• tworzy warunki dla indywidualnego i wszechstronnego rozwoju dziecka,
• wspiera działania wychowawcze i edukacyjne rodziców,
• kształtuje postawy moralne, proekologiczne,
• promuje zdrowie fizyczne i psychiczne,
• przestrzega zasad wynikających z Konwencji Praw Dziecka,
• organizuje sprawne zarządzanie placówką,
• analizuje i ocenia efekty swojej pracy.

I. CELE OGÓLNE I SZCZEGÓŁOWE

1. Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci.
• Nasze przedszkole pracuje zgodnie z przyjętą przez radę pedagogiczną koncepcją pracy, która jest analizowana i modyfikowana w razie potrzeby. Głównym jej założeniem jest otoczenie opieką dzieci w celu zapewnienia im poczucia bezpieczeństwa, aktywizowanie poprzez wprowadzanie metod opartych na zadaniach twórczych, otwartych, badaniach, eksperymentowaniu. Rozwijanie wrażliwości estetycznej, poczucia szacunku wobec siebie i innych.
• W przedszkolu praca nauczycieli opiera się na realizacji wspólnych działań i celów zawartych w koncepcji pracy placówki. Planują oni działania, rozwiązują problemy i doskonalą metody i formy pracy, dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi.
2. Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się.
• Przedszkole jest miejscem tak zorganizowanym, aby istniała możliwość wyboru różnej aktywności przez dziecko. Przedszkolak, który może decydować o tym, w jaki sposób chce się bawić, ujawni swoje zainteresowania, upodobania. Swoboda wyboru umożliwia nie tylko diagnozę, określenie potencjału dziecka, ale również kreowanie warunków i dobór sposobów jego rozwijania.
3. Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.
• Dzieci są ciekawe otaczającej rzeczywistości, zadają dużo pytań, są dociekliwe, wykazują dużą determinacje i wytrwałość przy realizacji określonych zadań, a podczas prac zespołowych potrafią dzielić się zadaniami i zgodnie współpracować.
4. Dzieci są aktywne.
• Dzieci aktywnie uczestniczą w zajęciach. Nauczycielki stosują aktywizujące i indywidualne metody pracy, dostarczają bodźców, prowokują do działania. Wyzwalają u dzieci aktywność poznawczą i fizyczną.
5. Respektowane są normy społeczne.
• Dzieci rozpoznają swoje emocje, kontrolują je. Czują się pełnoprawnymi członkami społeczności nie tylko przedszkolnej, znają swoje prawa i obowiązki.
• Dzieci uczestniczą w życiu przedszkola i decyzjach dnia codziennego, są postrzegane jako osoby, które wnoszą swój wkład czyli własne wyobrażenia, zamiary, oczekiwania.
6. Przedszkole wspomaga rozwój dzieci z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji.
• W przedszkolu prowadzone są działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych, dostosowuje się działania do możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci. Stosuje się indywidualizację procesu wspomagania rozwoju dziecka przez stosowanie różnorodnych metod pracy. Doskonalone są narzędzia obserwacji i diagnozy przedszkolnej.
7. Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych.
• Nauczyciele dzielą się między sobą doświadczeniem, biorą udział w wewnętrznych i zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego.
• Zespół przedszkola jest zintegrowany, ukierunkowany na wspólny cel, zaangażowany, kompetentny, otwarty na zmiany, nie boi się nowości, łączy wiedzę z praktyką, udziela sobie wsparcia merytorycznego i emocjonalnego.
• Profesjonalizm i zaangażowanie kadry pedagogicznej są oceniane za pomocą jasno określonych kryteriów.
8. Promowana jest wartość wychowania przedszkolnego.
• Przedszkole prezentuje i upowszechnia informacje o ofercie prowadzonych zajęć, podejmowanych działaniach. Informuje środowisko o celowości i efektach tych działań za pośrednictwem strony internetowej, wystaw prac dzieci, udziale w przeglądach i konkursach.
• Promuje nowatorskie metody pracy w środowisku lokalnym.
• Współpracuje z innymi placówkami oświatowymi: przedszkolami, Biblioteką 44, uczelniami, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 1.
9. Rodzice są partnerami przedszkola.
• Rodzice w ramach wypracowanych zasad współdecydują w sprawach przedszkola w obszarach: wychowawczym i organizacyjnym.
• Przedszkole pozyskuje i wykorzystuje opinie rodziców na temat swojej pracy.
• Rodzice są zaangażowani w życie przedszkola, współorganizują tradycyjne uroczystości wynikające z kalendarza imprez placówki. Ponadto pomagają w pozyskiwaniu sponsorów i środków pozabudżetowych na rzecz przedszkola. Chętnie wykonują różne prace naprawcze na rzecz przedszkola.
• Przedszkole daje rodzicom możliwość pracy nad rozwojem i edukacją ich dzieci poprzez stały kontakt z nauczycielami, prowadzenie ,,rozmów rozwojowych” i umożliwienie im kontaktów ze specjalistami pracownikami poradni psychologiczno-pedagogicznej.
10. Wykorzystywane są zasoby przedszkola i środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju.
• Przedszkole korzysta z zasobów środowiskowych w procesie poznawania przez dzieci otaczającej rzeczywistości, dotyczy to organizacji wyjazdów do miejsc użyteczności publicznej(kino-teatr), wycieczek, wyjść do biblioteki. Przedszkole gości ludzi sztuki, ekspertów i specjalistów z różnych dziedzin.
• Organizowane są imprezy środowiskowe, 70 lecie przedszkola konkursy plastyczne, zawody sportowe.
• Przedszkole współpracuje z wieloma placówkami i instytucjami :
– Biblioteką nr 44 – zwiedzamy bibliotekę, uczestniczymy w zajęciach, dzieci zdobywają cenne informacje poprzez czytanie książek. Bezpośredni kontakt dzieci z miejscem, w którym można wypożyczyć książkę do domu, rozbudza wyobraźnię i poszerza wiedzę .
– Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 – pracownicy poradni chętnie służą pomocą, p. psycholog pracuje w naszym przedszkolu, rodzice zapraszani są do poradni.
11. Przedszkole w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badań
zewnętrznych i wewnętrznych.
• W przedszkolu działania wychowawcze, opiekuńcze i edukacyjne poddaje się systematycznej ewaluacji wewnętrznej. Wyniki ewaluacji wyznaczają kierunek wprowadzanych zmian.
12. Zarządzanie przedszkolem służy jego rozwojowi.
• Dyrektor posiada umiejętności interpersonalne, tworzy w przedszkolu dobry klimat do współpracy i działania. Jest otwarty wobec inicjatyw pracowników i rodziców, wspiera twórcze pomysły, stwarza warunki do ich realizacji.
• Motywuje poprzez przyznawanie dodatków motywacyjnych, nagród, wyróżnień oraz uznanie dla dobrze wykonanej pracy.
• Wyniki sprawowanego nadzoru pedagogicznego wykorzystywane są do planowania dalszej pracy, przyczyniają się do rozwoju przedszkola. Podnoszą bezpieczeństwo i uatrakcyjniają pobyt dziecka w przedszkolu.
• Warunki lokalowe i wyposażenie umożliwiają realizowanie przyjętych programów, projektów, sprzyjają zabawie i odpoczynkowi.
• Ogród przedszkolny jest wyposażony w sprzęt rekreacyjny.
• Współpraca z organem prowadzącym zmierza do modernizacji pomieszczeń przedszkola i jego otoczenia.

II. DZIAŁANIA PODNOSZĄCE JAKOŚĆ PRACY PRZEDSZKOLA

Sposoby motywacji dzieci:
Stosowane nagrody:
– pochwała indywidualna,
– pochwała przed całą grupą,
– pochwała przed rodzicami,
– oklaski,
– emblematy,
– przydział funkcji.
Stosowane kary:
– brak nagrody,
– upomnienie ustne,
– czasowe odebranie przydzielonej funkcji,
– chwilowe odsunięcie dziecka od zabawy,
– poinformowanie rodziców o zachowaniu.

Sposoby diagnozowania osiągnięć dzieci:
– przeprowadzenie diagnozy wstępnej,
– szczegółowe rozpoznanie sytuacji dziecka, bieżące monitorowanie,
dokumentowanie wyników, wspomaganie rozwoju,
– informowanie rodziców o stanie rozwoju dziecka po diagnozie wstępnej i końcowej
– półroczna ocena realizacji założonych celów i zadań, analiza, wnioski do dalszej pracy,
– bieżące wspieranie rozwoju dzieci, praca według indywidualnego programu, dokumentowanie wyników obserwacji,
– przeprowadzenie diagnozy końcowej, wnioski do dalszej pracy.

Badanie osiągnięć dzieci w przedszkolu odbywa się na podstawie:
• prezentacji dokonań dzieci (występy artystyczne, wystawy),
• teczek prac i innych dokumentów,
• arkuszy obserwacji rozwoju dziecka,
• albumów, kronik,
• materiałów reportażowych (zdjęcia, filmy itp.)
• rozmów.
Sposoby monitorowania osiągnięć nauczycieli:
Nauczyciele stosują ewaluację własnej pracy (samoocenę), jak również zostają poddani ocenie przez dyrektora i rodziców. Badania osiągnięć nauczycieli dokonuje się na podstawie:
• rozmów z nauczycielami, rodzicami,
• obserwacji,
• obserwacji prezentowanych przez dzieci umiejętności, wiedzy i postaw,
• arkuszy oceny pracy nauczyciela i samooceny nauczyciela,
• innych dokumentów obrazujących pracę nauczyciela.
Wyniki badania osiągnięć dzieci, nauczycieli, jak również ocena jakości pracy przedszkola omawiane są na Radach Pedagogicznych analityczno-oceniających odbywających się co pół roku.
Sposoby informowania rodziców o postępach edukacyjnych dzieci:
• nauczyciele na początku roku szkolnego informują rodziców o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania i wychowania,
• nauczyciele zobowiązani są do gromadzenia informacji o dziecku i dokumentowania jego rozwoju w sposób przyjęty w przedszkolu,
• informacje o dziecku zawarte są w arkuszach obserwacyjnych, diagnostycznych, innych dokumentach zbieranych przez nauczycieli,
• rodzice o postępach edukacyjnych swoich dzieci dowiadują się na zebraniach ogólnych, w trakcie indywidualnych rozmów podejmowanych z inicjatywy nauczyciela lub rodzica,
• na życzenie rodzica nauczyciel może napisać opinię o aktualnym stanie rozwoju dziecka,
• informację o stanie rozwoju dziecka rodzice otrzymują dwa razy w roku – po przeprowadzeniu diagnozy wstępnej i końcowej.

W naszym przedszkolu dziecko:
• Poznaje swoje prawa i obowiązki.
• Czuje się bezpiecznie,
• Rozwija się twórczo,
• Ma możliwość indywidualnego rozwoju i osiąga sukces,
• Uczy się dostrzegać swoje mocne strony,
• Buduje pozytywny obraz samego siebie,
• Uczy się dostrzegać potrzeby innych ludzi.
• Wcześnie zaczyna czytać.
W naszym przedszkolu rodzice:
• Uzyskują pomoc specjalistów.
• Otrzymują obiektywną ocenę postępów i niepowodzeń dziecka.
• Mogą być z dzieckiem w trudnych chwilach.
• Mówić otwarcie o swoich spostrzeżeniach o pracy przedszkola.
• Bezpośrednio rozmawiać z nauczycielem o trudnych sprawach wychowawczych.
• Mogą czynnie uczestniczyć w życiu przedszkola.
• Rodzice w sposób pozytywny wypowiadają się na temat pracy przedszkola.
• Rodzice czynnie wspierają przedszkole w jego działaniach: finansowa pomoc dla przejawianych inicjatyw, chętnie współpracują z nauczycielami, oferują wszechstronną pomoc.
• Aktywnie realizują zadania przedszkola określone w dokumentach wewnętrznych przedszkola.
• Podejmują działania innowacyjne. Są aktywni i twórczy.
• Piszą i realizują programy własne, dostosowane do potrzeb grupy i placówki.
• Współpracują z rodzicami i środowiskiem lokalnym.

W naszym przedszkolu nauczyciele:
• Doskonalą swoją wiedzę i zbierają nowe doświadczenia poprzez uczestnictwo w licznych kursach i szkoleniach.
• Wszyscy nauczyciele wykorzystują metody aktywne w pracy.
• Nauczyciele uzyskują status nauczyciela mianowanego, dyplomowanego.
• Pozyskują rodziców do efektywnych działań na rzecz przedszkola oraz poszukują sympatyków i partnerów przedszkola.
• Monitorują efektywność własnej pracy – samokontrola.
• Dzielą się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.

III. Postanowienia końcowe

• Koncepcja pracy przedszkola jest otwarta i może ulegać modyfikacji.
• Koncepcja pracy przedszkola jest uzupełnieniem zadań określonych w Statucie.
Koncepcję pracy zatwierdza do realizacji Rada Pedagogiczna.
• Zmiany mogą być dokonywane na wniosek Rady Pedagogicznej, Dyrektora Przedszkola i Rady Rodziców.
• Realizacja koncepcji pracy przedszkola opiera się na:
• Programie wychowawczym
• Programie profilaktyki
• Programie adaptacyjnym
• Rocznym planie pracy.
Koncepcja Pracy Przedszkola opracowana na lata 2015- 2020.
Zatwierdzona na Radzie Pedagogicznej we wrześniu 2015 r.

Font Resize