Programy autorskie

PROGRAMY AUTORSKIE

„Program zajęć logopedycznych”
mgr Katarzyna Kasprzycka
Program powstał, aby rozszerzać profilaktykę logopedyczną wśród rodziców, nauczycieli i samych dzieci, a także prowadzić działania terapeutyczne w stosunku do dzieci z wadami wymowy. Program zakłada zajęcia grupowe i indywidualne w zależności od realizowanych działań. Istotnym elementem programu jest zaangażowanie w jego realizację zarówno rodziny dziecka, jak i pracujących bezpośrednio z nim nauczycieli i specjalistów. Współuczestnicząc w procesie terapeutycznym znacznie skracamy czas terapii i uzyskujemy efekty w postaci wyraźnej, dokładnej wymowy. Dostarczając przy tym dziecku wiele radości ze wspólnych zabaw i zadowolenia z osiągniętego sukcesu, jakim jest prawidłowa wymowa. Program opiera się na założeniach programowych edukacji szkolnej, dlatego zakres proponowanych zagadnień i treści został skorelowany z podstawą programową wychowania przedszkolnego.
Nauczyciel-logopeda pracuje w oparciu o materiał słowny, gramatyczny oraz literacki, bazuje na zabawach rytmicznych, ruchu, rytmie, dźwiękach. Program wspierają elementy metod: RR Weroniki Sherborne, Dobrego Startu, SI, Kinezjologii Edukacyjnej.
Program realizowany jest w grupie trzylatków  – od dnia 18.02.2013 roku program zatwierdzony w Kuratorium Mazowieckim jako innowacja pedagogiczna

„Program zajęć plastycznych”

mgr Małgorzata Brzezińska
mgr Katarzyna Jaworska

Celem programu jest rozwijanie wyobraźni, pomysłowości, kreatywności i zainteresowań dzieci oraz podnoszenie ich samooceny oraz wiary we własne możliwości po przez poczucie sprawstwa. Założeniem programu jest dostarczenie dzieciom pewnej, określonej wiedzy na temat zasad komponowania prac plastycznych, możliwości wyrazu niektórych środków, ale umożliwia też indywidualny, spontaniczny proces tworzenia. Nauczyciele prowadzący zajęcia wykorzystują różnorodne metody i techniki plastyczne, pracują na materiałach plastycznych, papierniczych, naturalnych i innych. Dzieci tworzą prace indywidualne i grupowe, a poprzez udział w zajęciach rozwijają sprawność manualną, koordynację wzrokowo–ruchową, orientację przestrzenną, spostrzegawczość, umiejętność posługiwania się narzędziami i materiałami.
Program realizowany jest w grupie czterolatków.

„Program zajęć muzycznych dla dzieci”
mgr Wioleta Cieślicka
Joanna Kowalska

Program przeznaczony jest do realizacji w grupie dzieci 5 letnich podczas pobytu dzieci w przedszkolu. Zawiera elementy edukacji muzycznej i motoryczno-zdrowotnej. Realizowanie tego programu pozwoli rozbudzić u dzieci zamiłowanie do rytmicznego ruchu przy akompaniamencie muzyki lub śpiewu piosenki, rozwinąć pamięć muzyczną i ruchową oraz umiejętność uczenia się melodii, zapamiętywanie rytmów i następstw ruchów w powiązaniu z muzyką. Ćwiczenia rytmiczno-ruchowe mają przyczynić się do wykształcenia u dzieci dyscypliny, koncentracji, przystosowania się do pracy w zespole oraz wpłynąć korzystnie na rozwój psychiczny i fizyczny dziecka. W zakresie metod działania program wykorzystuje systemy wychowania muzycznego – koncepcji Emila Magnes – Dakroze’a (zabawy muzyczno – ruchowe), koncepcję
Carla Orffla (muzykowanie na instrumentach zabawy muzyczno – ruchowe), metodę aktywnego słuchania muzyki B. Strauss, metody pracy Zofii Aleszko – prekursorki choreoterapii oraz ruchu utanecznionego w Polsce, a także własne pomysły autorek.
Program realizowany jest w grupie pięciolatków.

Font Resize