Projekty edukacyjne

PROJEKTY EDUKACYJNE

„Jesteśmy przyjaciółmi Króla Maciusia I” – projekt zakończony w grudniu 2012 roku.

Celem ogólnym projektu jest zapoznanie dzieci z postacią Janusza Korczaka, jako wielkiego przyjaciela dziecka, dostarczanie dzieciom informacji na temat jego życia i twórczości oraz udział w różnych akcjach promujących obchody Roku Korczakowskiego. Zaplanowane działania koncentrują się na:
– udziale dzieci w koncertach muzycznych i teatrzykach o tematyce poświęconej prawom dziecka, organizowanych na terenie przedszkola,
– prowadzeniu gazetek w salach przedszkolnych na temat praw dziecka, życia i twórczości Janusza Korczaka,
– czytanie dzieciom utworów napisanych przez Janusza Korczaka dla dzieci,
– udziale w wycieczkach poświęconych tematyce praw dziecka
– organizacji imprez i uroczystości przedszkolnych poświęconych rodzinie,
– udziale dzieci w konkursach i przeglądach organizowanych przez inne placówki.
Partnerami przedszkola w tym zakresie są organizacje pozarządowe i fundacje działające na rzecz dzieci, przedszkola śródmiejskie, rodzice naszych wychowanków.


„Czytające przedszkole”

Celem projektu jest rozwijanie u dzieci poprawnego, bogatego i pięknego języka oraz swobody w posługiwaniu się nim jako narzędzia poznawczego i warunku dobrego funkcjonowania w społeczeństwie, jak również wspieranie zdrowia psychicznego, umysłowego i moralnego dzieci poprzez włączenie przedszkola w program „Czytające przedszkola” Fundacji ABCXXI wieku  Cała Polska Czyta Dzieciom. Zaplanowane działania koncentrują się na:
– codziennym głośnym czytaniu dzieciom przez nauczycieli (przy dostosowanym czasie czytania do możliwości koncentracji dzieci)
– organizacji towarzyszących czytaniu zajęć inspirowanych lekturą  rozmowy i zabawy językowe, zabawy ruchowe, dramowe i muzyczne, zajęcia plastyczne, przygotowywanie przedstawień teatralnych i dekoracji do nich, balu karnawałowego itp.
– zaszczepianiu w dzieciach pasji do książek i czytania jako ochrony przed uzależnieniem od mediów elektronicznych,
– udziale dzieci w czytelniczych spotkaniach z gośćmi (także w miarę możliwości oddmiennymi kulturowo i niepełnosprawnymi),
– uczestnictwie dzieci w wyjściach do biblioteki publicznej,
– udziale w akcjach i wydarzeniach prowadzonych przez Fundację ABC XXI wieku.

Działania związane z projektem „Czytające przedszkole”, realizowanym w ramach akcji Cała Polska Czyta Dzieciom, prowadzone są wielotorowo:

a) cykliczne programy tematyczne oparte na aktywności czytelniczej np.: „Opowieści biblijne”, „Julian Tuwim w literaturze dziecięcej” (w związku rokiem autora – 2013). Podczas zajęć prowadzonych przez nauczycieli dzieci słuchają opowieści oraz biorą udział w zabawach tematycznych, poznają sylwetki twórców literatury,
b) konkursy tematyczne – udział w wewnętrznych i zewnętrznych konkursach związanych z literaturą dziecięcą,
c) imprezy okazjonalne np. Dzień Pluszowego Misia, rocznice urodzin znanych autorów literatury dziecięcej – imprezy, których zaplanowane obchody łączą się z aktywnością czytelniczą dzieci,
d) działania czytelnicze w oparciu o partnerów przedszkola – czytanie książek przez zaproszone osoby (rodziców, wolontariuszy, autorów i innych), wyjścia i udział w zajęciach bibliotek publicznych,
e) poradnictwo i edukacja dorosłych – prowadzenie działań informacyjnych za pośrednictwem strony www, tablicy ogłoszeń (artykuły, recenzje książek, informacje biograficzne).

Działania związane z projektem „Czytające przedszkole” prowadzone są przez wszystkich nauczycieli, a koordynuje nimi p. Joanna Kowalska.

Najważniejszym i aktywnym partnerem przedszkola w tym zakresie jest Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 44 http://www.biblioteka.waw.pl/index.php/filie-biblioteczne/biblioteka-nr-44.html

W prowadzonej na terenie przedszkola akcji Cała Polska Czyta Dzieciom wspierają nas okazjonalnie ciekawe postacie świata kultury oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych. W naszym przedszkolu gościliśmy p. Małgorzatę Kilian z Federacji Skautingu Europejskiego, która w rocznicę urodzin Aleksandra Kamińskiego opowiedziała nam o zwyczajach skautów i zorganizowała wilczkowe zabawy.


Kolejnego dnia pojawili się u nas aktorzy ze Stowarzyszenia Międzynarodowych inicjatyw Artystycznych „Eduteart” – p. Patryk Pawlak oraz p. Diana Karamon, którzy w związku z rokiem Juliana Tuwima czytali wiersze poety oraz przeprowadzili wiele aktywnych zabaw wykorzystując metodę dramy.

DZIĘKUJEMY!

„Oczami dziecka“ działalność artystyczna dzieci inspirowana literaturą, teatrem i muzyką”

Celem projektu jest rozwijanie możliwości artystycznych dziecka poprzez wzbudzanie zainteresowań sztuką, kształcenie umiejętności jej odbioru i tworzenia w zakresie aktywności plastycznej, muzycznej i teatralnej. Zaplanowane działania koncentrują się na:
– udostępnianiu dzieciom albumów, reprodukcji,
– organizowaniu wycieczek w celu pobudzenia wrażliwości dziecięcej na sztukę.
– wykorzystaniu wytworów różnych rodzajów sztuki jako inspiracji do dziecięcej twórczości.
– organizowaniu zabaw muzyczno – ruchowych i małych form teatralnych.
– rozwijaniu umiejętności łączenia różnych technik  działania konstrukcyjne, rzeźbienie w glinie, masie solnej, próby tworzenia makiet.
– urządzeniu kącików zainteresowań (plastycznych, muzycznych i teatralnych) z udziałem dzieci.
– udziale w uroczystościach organizowanych w przedszkolu ,,Jasełka”, ,,Dzień Babci i dziadka”, ,,Dzień Mamy i Taty”,
– udziale w konkursach plastycznych, teatralnych i muzycznych.
Partnerami naszych działań są ośrodki kultury, współpracujące przedszkola, a także rodzice przedszkolaków.

Font Resize